Általános bérleti feltételek - Személy és tehergépkocsi bérlésekor

1. Bérbeadó a gépjármûvet közúti közlekedésre alkalmas állapotban, kenõanyaggal és üzemanyaggal feltöltve, a szükséges tartozékokkal együtt, az Állapotlap alapján adja át. Bérlõ a gépjármûért teljes felelõsséggel tartozik, és azt a jogszabályok által elõirt engedélyekkel, illetve feltételek szerint használhatja.

2. A gépjármûvet kizárólag a bérleti szerzõdésben feltüntetett, Bérbeadó által feljogosított személyek vezethetik. A gépjármûvet csak 21, életévet betöltött, érvényes személyi igazolvánnyal, vagy útlevéllel és legalább 3 éve érvényes vezetõi engedéllyel rendelkezõ személyek vezethetik (C kategória felett a korhatár 25 év).

3. A gépjármû bérlésének feltétele magánszemély esetén, hogy Bérbeadó a szerzõdés megkötésekor Bérlõ hitelkártyáján kategóriától függõen, de minimum Ft letéti díjat köt le. Ha Bérlõ 3 évnél régebben mûködõ gazdasági társaság, a kauciót készpénzben is leteheti Bérbeadónál, a társaság hivatalos okmányainak (30 napnál nem régebbi Cégkivonat, Cégbírósági bejegyzés, Társasági Szerzõdés, a társaság nevében aláírásra jogosult Aláírási Címpéldányának eredeti példányai, adószám) bemutatását követõen. Jelen bérleti szerzõdés alapján a cégszerûen aláíró személy egyben kézfizetõ kezességet vállal a bérleti szerzõdésbõl adódó fizetési kötelezettségek azonnali teljesítésére.

4. Tilos a gépjármûvet másnak bérbe-, kölcsönadni, vagy azt vezetésre nem jogosult személynek átadni. Tilos továbbá a gépjármûvet alkohol, gyógyszer vagy kábítószer befolyása alatt vezetni, vagy ilyen befolyás alatt álló személynek a vezetést átengedni. Tilos a gépjármûvet vontatásra, versenyzésre, oktatásra, illetve bármely rendeltetéstõl eltérõ tevékenységre használni. A fentiekben említett esetekbõl származó költségeket a Bérlõ teljességgel megtéríteni köteles.

5. Bérbeadó indoklás nélkül megtagadhatja a gépjármû bérbeadását, ha a bérleti díj megfizetését, a gépkocsi rendeltetésszerû használatát, illetve annak állagának megóvását nem látja biztosítottnak.

6. Ha a gépjármûbérlést Bérlõ elõzetesen rendeli meg és azt Bérbeadó visszaigazolja, Bérbeadó a bérleti idõtartam kezdetekor a megrendelésben szereplõ gépjármûvet köteles bérbe adni Bérlõnek. Ha a bérleti idõtartam kezdetekor az adott gépjármû nem áll rendelkezésre, Bérbeadó a megrendelt jármû kategóriájával megegyezõ, vagy egy magasabb kategóriájú jármûvet köteles biztosítani az eredetileg megrendelt gépjármû bérleti díjáért.

7. Bérbeadó az érvényes árlista alapján adja bérbe a gépjármûvet, de fenntartja magának azt a jogot, hogy a díjtételeket - Bérlõ elõzetes értesítésével - módosíthassa. Bérlõ a bérleti díj emelkedése esetén a szerzõdést jogosult azonnali hatállyal felmondani.

8. A jelen szerzõdés alapján egy bérleti nap 24 órából áll, mely a bérleti szerzõdésben feltüntetett idõpontban kezdõdik. A bérlet minimális idõtartama egy nap, türelmi idõ - késedelem esetén - két óra.

9. Bérlõ a szerzõdést lejárta elõtt meghosszabbíthatja Bérbeadóval történt elõzetes egyeztetéssel, de ezen szándékát a bérleti idõtartam lejárta elõtt legalább 24 órával személyesen, telefonon vagy telefaxon jelentheti be. A bérleti szerzõdés meghosszabbítása csak akkor válik érvényessé, ha azt Bérbeadó írásban (telefaxon) visszaigazolja. Bérbeadó a szerzõdést meghosszabbítani nem köteles. Ha a hosszabbítás igazolható módon nem történik meg, a szerzõdés automatikusan és azonnali hatállyal érvényét veszti.

10. Bérlõ a bérleti díjat Bérbeadó számlája alapján készpénzben vagy hitelkártyájával tartozik - egyéb megállapodás híján - a bérlet lejártakor megfizetni. Jogi személy 8 napon belül átutalással fizethet, ha ezen szándékát megrendeléskor már Bérbeadóval elõzetesen egyeztette. Ha Bérlõ a bérleti díjat valutában kívánja megfizetni. a gépjármû átadásának napján érvényes MNB-középárfolyam szerint kell az átváltást figyelembe venni.

11. Bérlõ a szerzõdés megkötésekor letétet helyez el Bérbeadónál, mely a bérelt gépjármûre meghatározott letétbõl és a várható bérleti díjból áll. Bérlõ a letéttel felel a gépjármûben bekövetkezett és más által nem térített károkért. A letéti díj Bérlõ önhibájából bekövetkezett kár esetén a biztosító által nem fedezett, Bérbeadónak okozott teljes kár (ittas vezetés, nem rendeltetésszerû használat, szándékos károkozás, stb.) fedezésére való elszámolás alapjául szolgál. Bérlõ tudomásul veszi, hogy Bérbeadó jogosult kárai teljes rendezéséig a letétet visszatartani, illetve abból kárigényét kielégíteni. Ha Bérlõ a gépjármûvet Bérbeadónak jelen szerzõdésben elõírt módon visszaszolgáltatja és a kiadott számlán szereplõ végösszeget maradéktalanul, megfizeti, a bérlet lejártakor Bérbeadó a letétet Bérlõnek visszafizeti.

12. EU-béli állampolgár a bérleti díjakon felül köteles megfizetni a mindenkori általános forgalmi adót is. A bérleti díj - korlátlan km-felhasználás mellett - tartalmazza a rendeltetésszerû használattal kapcsolatos karbantartási és javítási költségeket. A bérleti idõtartam alatt felmerülõ minden egyéb költség Bérlõt terheli.

13. Ha Bérlõ a bérleti díjat határidõre nem fizeti meg, Bérbeadó jogosult a szerzõdést azonnali hatállyal egyoldalúan felmondani és a gépjármûvet, Bérlõ költségére elszállítani. Bérlõ hozzájárul, hogy a bérleti díjat esedékességének lejárta után Bérbeadó inkasszóval, illetve azonnali beszedési megbízással kapja meg. Fizetési késedelem esetén Bérbeadót a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét kitevõ késedelmi kamat illeti meg. Bérlõ tudomásul veszi, hogy a szerzõdésben feltüntetett bérleti idõszak leteltekor és annak meg nem hosszabbítása esetén, Bérbeadó 24 óra elteltével jogosult a gépjármûvet visszaszármaztatni, melynek minden költsége Bérlõt terheli.

14. Biztosítási díj a bérbe adott gépjármûre megkötött teljes körû CASCO biztosítását jelenti. A biztosítás kizárólag a gépjármûvet biztosítja, ami nem vonatkozik a gépjármûben utazókra és csomagjaikra. Extra biztosítás minden utasra megköthetõ.

15. Ha a gépjármû megrongálódik, vagy töréskárt szenved és a keletkezett kár helyreállítását harmadik személy felelõsségbiztosítása alapján teljes egészében nem lehet rendezni, Bérlõ önrészként a javítási számlában feltüntetett értéknek a 10 %-át, de minimum 50.000 Ft összeget (önrész) köteles Bérbeadónak legkésõbb a javításról szóló számla átvételekor megfizetni. Üvegkár esetén a kárösszeg 20 %-a terheli Bérlõt. A gépjármû ellopása esetén Bérlõ önrészként a gépjármû eltulajdonításkor bruttó árának 10%-át köteles Bérbeadónak megfizetni a nyomozás lezárásáról szóló határozat átvételét követõ 8 napon belül, ameddig Bérbeadó a letéti díjat visszatarthatja. Kérjük, hogy a gépjármû iratait ne hagyja a gépkocsiban, azokat mindig vegye ki, tartsa magánál és az ajtók, ablakok zárt állapotáról gyõzõdjön meg, ne hagyjon értékeket látható helyen a gépjármûben! Kérjük, hogy parkoláskor a rádió elõlapját helyezze biztonságos helyre, mert annak leadása nélkül a biztosító társaság a károkat nem téríti. Azon káreseményeknél, melyeknél a biztosító társaság a kártérítés során levonással él, vagy azt nem téríti, úgy a meg nem térített összeget Bérlõ köteles átvállalni.

16. A CASCO biztosítás nem érvényes az Európán kívüli országokban, a volt Szovjetunió, valamint háborús helyzettel sújtott területeken. A CASCO biztosítás kizárólag Magyarországon és a határátlépési engedélyben megjelölt országokban érvényes. Engedély nélküli terület esetén a Bérlõ a kár teljes összegével felel.

17. Bérlõ a gépjármûvet kizárólag Magyarország területén használhatja. Bérlõ a gépjármûvet csak Bérbeadó elõzetes hozzájárulásával viheti külföldre, ha ezt a szándékát a bérleti szerzõdés megkötésekor bejelentette. Bérbeadó a gépjármû külföldre való kivitelének engedélyezését - indoklás nélkül - megtagadhatja. Bérlõ tudomásul veszi, hogy az esetleges mûszaki mentés a távolság arányában késedelmes lehet.

18. Személyi sérüléssel vagy 15.000 Ft-ot meghaladó anyagi kárral járó baleset, lopás, vagy feltörés esetén Bérlõ köteles rendõri intézkedést kérni, és eljárást kezdeményezni. Ha a balesetben résztvevõ külföldi állampolgár, a rendõri intézkedés minden esetben kötelezõ.

19. A gépjármû rendeltetésszerû használata közben fellépõ mûszaki meghibásodás, illetve azt ért baleset esetén Bérlõ köteles haladéktalanul Bérbeadót értesíteni és egyben - az elvárhatóság mértékében - Bérbeadó költségén a jármû biztonságos elhelyezésérõl gondoskodni. Ha az elszenvedett baleset következtében a gépjármû átmenetileg használhatatlanná válik, Bérbeadó változatlan feltételekkel köteles másik gépjármûvet Bérlõ részére biztosítani. Okozott, illetve CASCO-S káreseményt követõen, a cseregépjármû kizárólag az önrész megfizetése után bocsátható Bérlõ rendelkezésére a kiszállítási költségek Bérlõ általi átvállalása mellett.

20. Bérbeadó hozzájárulása nélkül - eltekintve az üzemszerû mûködéssel együtt járó folyadékszint utántöltésektõl, illetve a továbbhaladáshoz nélkülözhetetlen hibaelhárítástól - (pl. olajutántöltés, defektelhárítás) Bérlõ javítást NEM végezhet, vagy végeztethet. Az ezzel kapcsolatos minden költség és veszélyviselés Bérlõt terheli. Bérbeadó Bérlõ bejelentését követõen köteles a gépjármû hibájának elhárításáról, a lehetõségek szerinti sürgõsséggel gondoskodni. Bérbeadó a gépjármû sérülésébõl vagy meghibásodásából eredõ károkért felelõsséget nem vállal. Bérbeadó az engedélyezett hibaelhárítás költségeit a nevére kiállított számla ellenében, és legfeljebb 50.000 Ft összegig vállalja.

21. Bérlõ a km-számláló meghibásodását haladéktalanul köteles Bérbeadónak jelenteni. Ha a bejelentés elmarad, vagy a km számláló pecsétjét, plombáját megrongálták, illetve a számláló szerkezetet bármely módon kiiktatják, vagy kikapcsolják, Bérlõ a bérlet teljes idõtartamára korlátlan kilométeres futásteljesítmény díjat köteles megfizetni.

22. Bérlõ köteles a szerzõdéskötéskor meghatározásra kerülõ kilométer-számláló állásánál - de legalább havonta egyszer - a gépjármûvet Bérbeadó telephelyén felülvizsgálatra bemutatni. Ha Bérlõ ezen revíziós kötelességét elmulasztja, a tûrés túllépését követõen minden megkezdett száz kilométer után az adott gépjármû normál napi kategória díját tartozik megfizetni, valamint viselni tartozik még a túllépéssel okozott minden kár is. Revízióra leadott gépjármû helyett - ha a felülvizsgálat idõtartama a hat órát meghaladja - Bérbeadó Bérlõnek cseregépjármûvet biztosít, ha a revízióra való jelentkezést legalább 72 órával elõbb a Bérlõ jelezte.

23. Bérlõ az elõirt minõségû üzemanyagot köteles a gépjármûbe tankolni és minden egyes üzemanyag tankolásról a töltõállomásokon nyugtát/számlát kérni. Az ettõl eltérõ eljárása kapcsán történõ nem megfelelõ tankolásból eredõ minden meghibásodás költségét (üzemanyagcsere, javítás stb.) megtéríteni tartozik. Ha az üzemanyagszint visszavételkor alacsonyabb, mint a kiadáskor feltüntetett mennyiség, fél tanknál nagyobb eltérés esetén tele tankot, fél tanknál kisebb eltérés esetén fél tanknak megfelelõ mennyiségû üzemanyagot kell Bérlõnek megfizetnie.

24. Bérlõ köteles a gépjármûvet, annak tartozékait és okmányait a legnagyobb gondossággal használni, illetve kezelni, továbbá a gépjármû forgalmi engedélyét és kulcsait mindig magánál tartani. Lopás esetén a gépjármû teljes értékét köteles Bérlõ megfizetni, ha a lopás bejelentését követõen nem tudja felmutatni a gépjármû eredeti kulcsát, a riasztó kapcsolót és forgalmi engedélyét, kivéve, ha bizonyítja, hogy ezek bûncselekmény útján kerültek ki a birtokából, mert akkor a biztosító vállal felelõsséget. Az indítókulcs, a forgalmi engedély, illetve a rendszám elvesztése esetén a pótlásukkal kapcsolatosan felmerülõ összes költség Bérlõt terheli.

25. Bérlõ köteles a gépjármûvet a bérlet lejártakor a szerzõdésben meghatározott helyen, idõben és az üzlet nyitva tartás ideje alatt, az átvett összes tartozékkal - a normál elhasználódást kivéve - az átvételkori állapotnak megfelelõen visszaszolgáltatni. Ha visszavételkor a bérelt gépjármû tartozékai hiányoznak, azok értékét Bérlõ köteles megfizetni. Ha Bérlõ a gépjármûvet késve adja vissza, minden megkezdett nap után egy nap bérleti díjat kell megfizetnie.

26. Ha Bérlõ a gépjármûvet nem Bérbeadó telephelyén veszi át, illetve adja le a szerzõdés lejártakor - egyéb megállapodás híján -, a mindenkori díjszabás szerinti kiszállítási, illetve visszaszállítási díjat tartozik megfizetni.

27. A bérleti idõ alatt elkövetett szabálysértésekért (gyorshajtás, szabálytalan parkolás, egyéb szabálysértések, stb.) Bérlõ teljes felelõsséget vállal és tudomásul veszi, hogy azok költségei õt terhelik, egyben hozzájárul adatainak kiadásához a rendõrségi és egyéb szabálysértési eljárásokkal kapcsolatosan, illetve engedélyezi, hogy a büntetés összege - az ügyintézési díjjal növelt értékben - hitelkártyáján bármikor (akár utólag is) leterhelésre kerülhessen külön hozzájárulása nélkül.

28. Bérlõ kijelenti, hogy vagyon elleni bûncselekmény kapcsán elmarasztalva nem volt és büntetõeljárás alatt nem áll.

29. Felek a bérleti szerzõdésbõl eredõ bármely vitás kérdéseket tárgyalás útján, egyezségre törekedve próbálják rendezni. Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, peres eljárás esetére kikötik a Mátészalkai Városi Bíróság kizárólagos illetékességét és a magyar jog alkalmazását. Felek alávetik magukat a kijelölt bíróság eljárási rendjének.

Jelen szerzõdésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogi szabályozás, illetve a Polgári Törvénykönyv dologi bérletre vonatkozó elvárásai az irányadóak.
© VP. Kommunikáció Bt